Chrzest Św.

TERMINY:

pierwsza lub ostatnia niedziela m-ca
I-szy dzień świąt Bożego Narodzenia
I-szy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego
podczas Mszy Świętej o godz. 12.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

(które należy dostarczyć do biura parafialnego)

  • akt urodzenia dziecka
  • dane personalne (wiek, adres) rodziców i rodziców chrzestnych
  • rodzice chrzestni z innej parafii dostarczą zaświadczenie od swego proboszcza o tym, że są wierzący, praktykujący i nie ma innych przeszkód, by mogli zostać rodzicami chrzestnymi

CZYM JEST SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
(Mt 28,19)

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przed chrztem bowiem nie można przyjąć żadnego Sakramentu. Chrzest jest też najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Człowiek dorosły, który bez własnej winy nie może przyjąć chrztu, może być zbawiony; musi jednak pragnąć chrztu, a przynajmniej pragnąć spełniać we wszystkim wolę Bożą. To pragnienie połączone z doskonałym żalem za grzechy, nazywamy chrztem pragnienia.

Człowiek nieochrzczony, który poniesie śmierć męczeńską za Chrystusa, będzie również zbawiony. Tę śmierć męczeńską nazywamy chrztem krwi.

Sakramentu chrztu udzielają w sposób uroczysty biskupi i kapłani, a za ich zezwoleniem także diakoni. W nagłej potrzebie może ochrzcić każdy człowiek, nawet niechrześcijanin, musi mieć jednak zamiar czyli intencję rzeczywiście ochrzcić, czyli spełnić to, co spełnia Kościół udzielając chrztu świętego.

Do chrztu uroczystego, którego udziela biskup, kapłan lub diakon, używa się wody zwykłej, którą poświęca się przed samym chrztem. W razie nagłego wypadku można użyć zwykłej nie poświęconej wody.

Chrzest daje łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny, u dorosłych zaś także wszystkie grzechy przed chrztem popełnione; odpuszcza również całą karę za popełnione przed chrztem grzechy, tak doczesną jak i wieczną. Dlatego słusznie nazywamy chrzest, Sakramentem Odrodzenia w Chrystusie. Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła Chrystusowego i możemy korzystać ze wszystkich łask, jakie Pan Jezus zostawił w Kościele, a które są nam potrzebne do uświęcenia się. Chrzest wyciska wreszcie na duszy ludzkiej znak czyli znamię. Dlatego Chrzest można przyjąć tylko raz w życiu.

Chrzest może przyjąć każdy nieochrzczony, tak niemowlę, jak i dorosły człowiek. Człowiek dorosły musi pragnąć przyjąć ten Sakrament, poznać główne prawdy wiary Chrystusowej i uwierzyć w te prawdy, a także wzbudzić żal za grzechy przed chrztem popełnione.

Przy chrzcie otrzymujemy imię Świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Mają oni wraz z rodzicami naturalnymi dbać o katolickie wychowanie swego chrześniaka, a także powinni być świadkami przy bierzmowaniu.

Obrzędy chrztu mogą się odbywać w czasie Mszy świętej, podczas której rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Komunii świętej albo poza Mszą świętą.

W obrzędach chrztu powinna uczestniczyć cała rodzina dziecka.

Gdy dziecko dojdzie do używania rozumu, powinno sumiennie wykonywać obietnice, złożone w jego imieniu przez rodziców chrzestnych. Pożyteczną rzeczą jest ponawiać obietnice, złożone przy chrzcie, szczególnie przy bierzmowaniu, pierwszej Komunii świętej i w Wigilię Wielkanocną.

CHRZEST W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH:

www.bernardyni.pl

Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

W jaki sposób dokonuje się inicjacja chrześcijańska?

Inicjacja chrześcijańska realizuje się poprzez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które je wzmacnia; Eucharystię, która chrześcijanina karmi Ciałem i Krwią Pańską, by go ostatecznie przemienić w Chrystusa.

Dlaczego chrzest jest ważny?

Ponieważ chrzest to narodziny do nowego życia w Chrystusie. Stosownie do woli Pana, chrzest jest konieczny do zbawienia, tak samo jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Jaki jest główny obrzęd w ramach sakramentu chrztu?

Główny obrzęd sakramentu chrztu to trzykrotne zanurzenie kandydata w wodzie bądź trzykrotne polanie mu głowy wodą, i równoczesne wypowiedzenie słów: „(Imię)… Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego””.

Jakie owoce przynosi chrzest?

Owocem chrztu lub łaską chrztu jest bardzo bogata rzeczywistość, na którą składa się: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów indywidualnych, czemu towarzyszy udzielenie daru nowego życia, dzięki któremu człowiek staje się adoptowanym dzieckiem Ojca, cząstką Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. W ten sposób ochrzczony zostaje włączony do Kościoła, Ciała Chrystusa, i dopuszczony do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa.

Czy chrzest pozostawia jakiś niezatarty znak?

Chrzest pozostawia w duszy niezatarty duchowy znak (tak zwany charakter), który uzdalnia ochrzczonego do sprawowania kultu chrześcijańskiego. Z powodu tego niezniszczalnego charakteru sakramentalnego chrzest nie może być powtórzony.

Czy bez chrztu również można być zbawionym?

Wszyscy, którzy oddają życie za wiarę, katechumeni oraz ci wszyscy, którzy pod natchnieniem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się wypełniać Jego wolę, mogą być zbawieni, nawet jeśli nie przyjęli chrztu.

Czy chrztu można udzielać również dzieciom?

Od najdawniejszych czasów chrztu udziela się dzieciom, ponieważ jest on łaską i darem Boga, który nie zakłada żadnych ludzkich zasług; dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Pełny udział w życiu chrześcijańskim, który ma miejsce później, prowadzi do prawdziwej wolności.

Co czeka dzieci, które zmarły bez chrztu?

Liturgia Kościoła zachęca nas do zawierzenia miłosierdziu Bożemu i do modlitwy o zbawienie dla nich.

Kto może udzielać chrztu?

W razie potrzeby, każdy człowiek może udzielić chrztu pod warunkiem, że zamierza uczynić to, co czyni Kościół.