Modlitewnik

LITANIA MAŁŻONKÓW - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba. Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

dopowiadamy: Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci

Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem –
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach –
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni –
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka –
Abyśmy “bycie jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili, je przeżywać w czystości –
Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo –
Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością –
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali –
Abyśmy obdarzali się zaufaniem –
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć –

Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam “cichych dni”-
Aby nasze dialogi wspierały komunię między nami –
Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji –
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga –
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem –
Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami –
Abyśmy dostrzegali to9 co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować –
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami –
Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy –
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył –
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności –

Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości –
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana –

Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus –
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich –
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia –
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Boże, Ty powiedziałeś “niedobrze być człowiekowi samemu” i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego Wszechmocnego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

Módlmy się,
Boże Wiekuista Miłości, Ty “na początku” stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią, spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach, gestach naśladowali Ciebie Swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza “od początku” i miłuje “do końca”. Amen.

Modlitwa ta jest oparta o przysięgę małżeńską, która kończy się wezwaniem “Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”, na mocy tego sakramentu z nadzieją przyzywajmy owego Wsparcia w naszym codziennym życiu.

MODLITWA MAŁŻONKÓW - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl
  1. Panie,
    kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie. Nasza miłość czasami błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymaniu naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie. Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości czy egoizmu. Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj kiedy wystawiamy na próbę Twą cierpliwość. Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania. Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością. We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Matko Boża i Matko nasza, chcemy żyć, wzorując się na Twym całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca, Tobie powierzamy naszą miłość; niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osamotnieni.
    Bądź zawsze blisko nas, o Matko!
  2. Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień Boże, który, wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale, by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.
MODLITWA W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Nie sądziłem, że osoby, które się miłują, tak mogą się, wzajemnie ranić. Boże, pośpiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały, jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym do końca. Amen.

MODLITWA OJCA - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj mnie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża życia.
Naucz mnie dobrze wykonywać trudne obowiązki ojca, abyśmy byli rodziną według Twojej woli. Pragnę zawsze wspólnie z żoną troszczyć się o chleb i zdrowie dzieci, o ich naukę i przyszłość, o ich wychowanie i zbawienie. Wiem, Boże, że siły nasze są ograniczone, ale proszę Cię i prosić będę o światło i moc Twoją, abyśmy czuwali nad naszymi dziećmi, prowadząc je jasnym przykładem własnego życia według świętej Ewangelii Twojego Syna, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Amen.

MODLITWA MATKI - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, że mam wielkie zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją. Nie chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować Boga nade wszystko, naucz modlić się i obcować z Bogiem. Jak bardzo pragnęłabym, aby w domu naszym panowała atmosfera religijna, abyśmy się liczyli z Bożą wolą i pełnili ją każdego dnia. Wstaw się do Twego Syna za moim mężem, uproś nam wielką łaskę – służę nia Bogu w czystym małżeństwie. Matko Boża, czuwaj wraz z mężem Twoim, św. Józefem, nad naszym małżeństwem i naszymi dziećmi – teraz i w ostatniej godzinie naszej. Amen.

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece. Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.
Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.
Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Obudząj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjednego. Amen.

MODLITWA NARZECZONYCH - źródło ...

Boże, w Trójcy świętej jedyny, który jesteś samą miłością, życiem i radością, Tyś stworzył życiodajny związek małżeński i nas do niego powołujesz. Z największą radością dziękujemy Twojej Opatrzności, żeśmy się na naszej drodze życiowej spotkali i pokochali. Prowadź nas dalej swoją łaską, byśmy przez Sakrament Małżeństwa utworzyli w Tobie doskonałą i świętą wspólnotę.
W Twoje ojcowskie ręce oddajemy nasze serca, tak skłonne . do błądzenia, Spraw, byśmy się kochali jako dzieci Twoje miłością dobrą i ofiarną, prawdziwą i czystą i zasłużyli na Twoje błogosławieństwo. Strzeż nas od grzechu, byśmy naszej miłości nie nadużyli i nie splamili niczym takim, co by się Tobie podobać nie mogło. Niech ani na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twej świętej obecności i o tym, że dusze nasze powinny być Twoim mieszkaniem.
Tobie, o Boże wszechwiedzący, Miłości wieczna, powierzamy nasz los. Pragniemy żyć według Twej woli i wiernie wypełniać zadania, do których nas powołujesz. Daj nam łaskę, wzajemnego zrozumienia się, pokoju i zgody. Dopomóż w trudnościach, byśmy umieli sobie wzajemnie wybaczać. Udzielaj nam zdrowia i środków materialnych. Niech nasze życie małżeńskie będzie dla nas drogą, którą dojdziemy do Ciebie.
Maryjo, ukochana Matko nasza, któraś na godach w Kanie okazała młodym oblubieńcom tak serdeczną troskę, życzliwość i dobroć, wstaw się za nami, jak wtedy, do Twojego Syna i wyjednaj nam Jego błogosławieństwo. Amen.

MODLITWA O DOBRĄ ŻONĘ - źródło ...

Panie Boże, Ojcze niebieski. Ty znasz od wieków całe moje życie i moją przyszłość. Wierzę głęboko w Twoją Opatrzność, która czuwa nad losami ludzkimi. Pomóż mi znaleźć dziewczynę, która według słów Twoich “opuści ojca i matkę”, by przez Sakrament Małżeństwo stać się moją żoną. Już teraz proszę za nią, byś jej błogosławił i strzegł od złego, by była religijna i dobra, radosna i czysta. Spraw, bym ją pokochał prawdziwą miłością, abym był dla niej, a ona dla mnie oparciem i pomocą do dobrego.
Dobra żona to wielki skarb, o który proszę i pragnę nań zasłużyć swoim uczciwym postępowaniem. Przyrzekam więc o Boże, że będę się starał ze wszystkich sił, by naszej miłości nie skazić nigdy żadnym grzechem. Dopomóż mi, bym wobec niej był szlachetny i bezinteresowny, czysty i opanowany, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.
Matko Boska. Tyś moją Panią, Nadzieją i Orędowniczką! Tobie powierzam moje życiem Pokieruj moimi krokami i wyjednaj mi u Boga swoją przyczyną to, o co proszę. Amen.